İlgili yazar ve tüm diğer yazarlar bir bütün olarak “Yazarlar” ve tek tek “Yazar” olarak kabul edilmektedir. Yazarlar, Dergi sahibine (bundan sonra “Yayın Sahibi” olarak anılacak) telif hakkının tam süresini, uzatmalarını ve ilgili yenilemelerini, telif hakkıyla ilgili tüm hakları, ismi ve menfaatleri ile yasaların tanıdığı tüm hakları ve dava yollarını; tüm dünyada başkalarına ait telif hakkı olan herhangi bir materyal (metin ya da grafik) ve yazarlar tarafından hazırlanan ve gönderilen herhangi bir revizyon hariç olmak üzere Yayın Sahibinin adına makaleye telif hakkı kaydetme hakkı da dahil ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla; ve tek başına ya da derlemeler içinde tüm biçimleriyle ve medya ya da herhangi bir yöntem, araç ya da işlemle ve herhangi bir mevcut ya da daha sonra oluşturulan ya da geliştirilen kanal aracılığıyla çoğaltmak, basmak, yeniden basmak, tüm yabancı dillere çevirisini yapmak ve diğer türev çalışmaların, dağıtım, satış, lisans, devir, nakil ve açıkça kopyalarını teşhir etmek ve makalenin bütün ya da bir bölümünün diğer kullanımlarının münhasır hakkını; ve lisans verme ve yukarıda sayılanların yapılmasında başkalarını yetkilendirme ve bu belgede tanınan hakları nakil ve devir etmeye ilişkin münhasır hakkını devretmeyi kabul ederler. Şu anda veya gelecekte telif hakkı kapsamında mevcut olan herhangi bir hakkın, bu Anlaşmanın hükümleri uyarınca Yayın Sahibine özel olarak verilmediği hallerde, bu hakkın aşağıda verildiği varsayılır.

Yazarlar tarafından sağlanan Anlaşma Hükümlerinin 2. Bölümünde tanımlandığı şekilde Makalenin özeti (“Özet”) ve herhangi Tamamlayıcı Materyallerle ilgili olarak, Yazarlar işbu belge ile gayrımünhasır olarak Makale ile ilgili yukarıda sayılan tüm haklarını ve lisanslarını Yayın Sahibine devreder. Bu belgede, Makale, Özet ve Tamamlayıcı Materyaller bütün bir şekilde “Makale” olarak kabul edilir.

 

ANLAŞMA HÜKÜMLERİ  

1. Taahhütler; Zarar Giderim

Yazarlar, müştereken ve müteselsilen, şunları taahhüt ve beyan ederler: (a) tüm Yazarlar bu Anlaşmayı imzalamak ve yürütmek ve de burada sunulan hakları taahhüt etmek konusunda tam yetkiye sahiptir ve bu haklar artık devretme, kopya etme ya da diğer yükümlülükler için öncelik sağlamamaktadır; (b) Makale Yazarların orijinal çalışmasıdır (yazılı izin alınmış üçüncü kişiler tarafından telif hakkı olan materyaller hariç), herhangi bir biçimde daha önceden yayımlanmamıştır (Makalenin daha önce umuma dağıtımı yapıldığı bilgisi Editöre iletilenler hariç) ve yalnızca Dergi’ye gönderilmiştir; (c) Makale telif haklarını ihlal edemez veya herhangi bir mülkiyet hakkını, gizlilik hakkını veya reklam hakkını veyahut üçüncü taraflarla ilgili herhangi bir hakkı çiğneyemez, ve hakaret içeren veya hukuk dışı herhangi bir materyal içeremez; (d) Makalede yer alan gerçek olduğu ileri sürülen tüm beyanlar ve veri açıklamaları doğru veya genel olarak doğru kabul edilen profesyonel araştırma deneyimlerine dayanmaktadır, ve bu kapsama giren hiçbir formül ya da yöntem Makalede yer alan talimatlara ve uyarılara uygun şekilde kullanılırsa zarara yol açmaz. Yukarıda sayılan taahhütler ve beyanlar çiğnendiği takdirde Yazarlar, müştereken ve müteselsilen, zararı gidermeli ve Yayın Sahibinin, Dergi Editörlerinin ve Yayın Sahibi’nin bağlı kuruluşlarının, devirlerinin ve lisanslarının (özellikle BRIQ, eğer Yayın Sahibi BRIQ değilse) bu tür ihlallerle ilgili iddia ya da taleplerden meydana gelen veya bunlardan kaynaklanan herhangi kayıplarını, yükümlülüklerini, zararlarını, maliyetlerini ve harcamalarını (yasal maliyet ve giderleri dahil) giderecektir.

 

2. Tamamlayıcı Materyaller

Bu Anlaşmada kullanılan Tamamlayıcı Materyaller, Makale ile ilgili fakat Dergi’de yayımlanan Makale şekliyle sınırlı olmayan Yazarlar ve Yayın Sahibi tarafından sağlanan tüm materyalleri ifade eder. Tamamlayıcı Materyaller, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde şunları içerir: veri setleri, sözel-görsel röportajlar,  podcastler (yalnızca işitsel) ve vodcatler (işitsel ve görsel), ekler, ilave metinler, çizelgeler, resimler, çizimler, fotoğraflar, bilgisayar grafikleri ve film görüntüleri. Yazarların bu materyaller için Yayın Sahibine verdiği münhasır olmayan hakları ve lisansları, Yazarların veya Yazarların yetkilendirdiği kişilerin Tamamlayıcı Materyalleri yeniden yayımlamasını hiçbir şekilde kısıtlamaz.

 

3. Düzeltme; Redaksiyon; Renkli Görüntüler

Editör ve/veya Yayın Sahibi (ve/veya BRIQ, eğer Yayın Sahibi farklıysa) Makaleyi ve Tamamlayıcı Materyalleri, eğer varsa açıklık, kısalık, doğruluk, dilbilgisi, kelime kullanımı, stil uygunluğu ve sunumu bakımından Editörün ve/veya Yayın Sahibinin Dergiye uygulanması ve Dergide yayımlanması için uygun gördüğü şekilde kontrol edip düzenleyebilir. İlgili Yazar, Makalenin düzeltmelerini redakte etmeli ve önerilen düzeltmeleri ve diğer değişiklikleri zamanında dönüş yapılabilmesi için talimat verildiği şekilde Yayın Sahibine süresi içinde belirtmelidir.

 

4. Yayın Etiği & Yasal Bağlılık

İşbu Anlaşmayı ihlal ettiği tespit edilen Makaleler yayımlanmadan çekilebilir (aşağıdaki Sona Erme bölümüne bakınız) ve/veya düzeltmeye tabi tutulabilir. Yayın Sahibi (ve/veya BRIQ, eğer Yayın Sahibi BRIQ değilse) sınırlı olmayacak şekilde şu haklarını saklı tutar: bir baskı hatası ya da bir düzeltme yayımlamak; Makaleyi geri çekmek; sorunu bölüm başkanı ya da yazarın kurumunun dekanıyla ve/veya ilgili akademik kuruluş ya da topluluklarla yürütmek; veyahut uygun yasal yollara başvurmak.

 

5. Sona Erme

İşbu Anlaşma, Makalenin tüm telif hakkı sahipleri tarafından ya da onlar adına yayımlama şartı olarak imzalanmak zorundadır. Yayın Sahibi, Makalenin Dergide yayımlanacağını garanti etmemektedir. Herhangi bir sebeple Makale Dergide yayımlanmazsa Yayın Sahibine sunulan Makalenin tüm hakları Yazarlara intikal edecektir ve bu Anlaşma artık uygulanmayacak ve ne Yayın Sahibi (ne de BRIQ, eğer Yayın Sahibi BRIQ değilse) ne de Yazarlar, Makale ile ilgili diğer yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır.

 

6. Genel Hükümler

Bu Anlaşmadan doğan ya da bu Anlaşmayla ilgili bir anlaşmazlık ortaya çıktığında, taraflar ilk olarak bu anlaşmazlığı çözme yönünde bir iyi niyet göstermeyi kabul ederler. Taraflar, başarısız olduklarında, taraflarca karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılacak bir arabulucu ile bağlayıcı olmayan arabuluculuk yapacaklardır. Tarafların kendi kendilerine veya arabuluculuk yoluyla çözemedikleri Anlaşmadan doğan ya da bu Anlaşmayla ilgili herhangi bir tartışma veya talep veyahut bunlarla ilgili ihlal tahkim yoluyla çözülecektir. Taraflar arasındaki herhangi bir yasal işlemde veya diğer yargılama işlemlerinde (tahkim yargılamaları dahil), davada kazanan taraf, kaybeden taraftan sınırlı olmaksızın makul avukat ücretleri ve maliyetleri dahil olmak üzere, bu tür işlem veya işlemlerde maruz kalınan tüm makul masraf ve harcamaları geri alma hakkına sahiptir.  

İşbu Anlaşma'nın herhangi bir hükmünde yapılacak değişiklik veya düzenleme, tüm taraflarca yazılı olarak imzalanmadıkça geçerli veya bağlayıcı olmayacaktır. Bu Anlaşma, konuyla ilgili olarak taraflar arasındaki tüm anlaşmayı oluşturur ve önceki ve çağdaş tüm anlaşmaların, anlayışların ve beyanların yerine geçer. Bu Anlaşmanın herhangi bir özel hükmünün geçersizliği veya uygulanamazlığı diğer hükümleri etkilemez ve bu Anlaşma bakımdan geçersiz veya uygulanamaz bir hüküm yazılmamış sayılır. Bu Anlaşma, her biri orijinal olarak kabul edilecek, hepsi birlikte bir ve aynı belgeyi oluşturacak benzerlerinde yürütülebilir. Bu Anlaşmanın faks edilmiş bir kopyası veya başka bir elektronik kopyası orijinal kabul edilecektir. Taraflar, elektronik imzalarının bu Anlaşmanın yasal imzaları yerine geçmesine izin vermektedir.

 

7. Menfaatlerin Çatışması Beyanı

Yazarlar, mali ve ticari desteklerin tüm biçimleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Makale ile ilgili menfaat çatışması gündeme getirebilecek her türlü ticari veya mali katılımlar ve Derginin makale gönderim kılavuzunda belirtilen diğer olası çatışmalar dahil Makaledeki tüm olası menfaat çatışmalarının ve Makaleyle birlikte yer alan mektubun kabul edildiğini onaylarlar.

 

8. Üçüncü Tarafların Materyalleriyle ilgili Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar; (i) Makalede orijinal olmayan tüm materyallerin tam atıfı dahil, (ii) tüm kitle iletişim araçlarında ve dünyadaki tüm dillerde kalıcı olarak yayımlanmasına izin veren herhangi bir üçüncü taraf materyali için Makale yazılı izinlerini güvence altına almak ve sunmak, (iii) bu izinler için gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür.

• BRIQ, Makalenin İlgili Yazarına Makalenin elektronik bir kopyasını sağlayacaktır.

 

Eğer Makale için birden fazla telif hakkı sahipliği mevcutsa, her bir Yazar bu sözleşmenin basılı bir kopyasını imzalamalıdır.

Sorularınız veya bu Anlaşmanın basılı bir kopyasını almak için lütfen briq@briqjournal.com ile iletişime geçiniz.

Çalışmanın telif hakkı Yazarlar'a aittir. Yazar, Makaleye ilişkin telif hakkının Yazarlar’a ait olduğunu beyan ve taahhüt eder.

İmzacı Yazar, bu Anlaşmayı tüm Yazarlar adına imzalayarak her bir Yazardan bu Anlaşmayı kendi adına imzalamak ve burada belirtilen hakları devretmek için yazılı izin aldığını beyan ve taahhüt etmiş olur. Yazarlar, her biri tarafından imzalanması ve doğrudan Yayın Ofisine geri gönderilmesine ilişkin bu Anlaşmanın bir sürümü için Yayın Ofisi ile iletişime geçerek her bir Yazarın bu Anlaşmanın ayrı bir kopyasını imzalama seçeneğine sahip olduğunu anlarlar.

BRIQ, yalnızca uygun atıf verilerek metinlerin kopyalanmasına, indirilmesine, yeniden dağıtımına ve paylaşılmasına izin veren Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ( CC BY 4.0 ) kullanır.