BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, İngilizce ve Türkçe makaleleri kabul eder. Tüm makaleler her iki dilde de yayımlanır.

Makalelerin kabulü aşağıda belirtilen aşamalardan oluşur:

a)Dergiye ulaşan makaleler, öncelikle Genel Yayın Yönetmeni, Yayın Kurulu Koordinatörü ve Yazıişleri Müdürü’nün yönetiminde editörler tarafından BRIQ Yayın İlkeleri, özgünlük, ilan edilen kapak dosyasına uygunluk, güncellik ve intihal dahil etik kriterler bakımından incelenir. 

b)Makalenin ön inceleme değerlendirmesinin ek uzmanlık gerektirdiği hallerde Yayın veya Danışma Kurulu’ndaki alanın uzmanına başvurulabilir. 

c)Eğer gönderi bir özel sayı için gönderilmişse, ilgili yazı BRIQ Yayın İlkelerine, araştırma etiğine ve özel konuya uygunluk bakımından ayrıca özel sayı editörüne iletilir.

d)İlgili yazarın gönderileri BRIQ Yazım Kurallarına uygun olmalıdır. Yazım kurallarına göre düzenlenmemiş ise BRIQ Yazıişleri, ilgili yazarla iletişime geçerek verilen süre içinde istenen değişikliklerin uygulanmasını ister. Bu aşamada yazarlardan fotoğraf, grafik vb. görsel içerik önerileri talep edilebilir.

Editoryal düzenlemeler ilk incelemede şunları içerir:

  1. Makalenin derginin yazım kurallarına uygunluğu
  2. Atıf ve kaynakça bilgilerinin eşleştirilmesi
  3. İntihal raporu sonucu gerekli düzenlemelerin belirtilmesi
  4. Başlık ve ara başlık ihtiyacı varsa tespit edilmesi
  5. Kaynak bilgisi gereken yerlerin belirlenmesi

e) Makaleden sorumlu editör, BRIQ kriterleri bakımından yeterli bulunan gönderileri ilgili alanda uzman hakemlere gönderir.

f)Hakem raporları yazara yollanır ve verilen süre içinde düzeltme isteklerini uygulayıp makaleyi yollaması istenir. 

g)Hakem raporunun kapsamlı değişiklikler yapılmasını önermesi durumunda, yazar tarafından gözden geçirilen gönderiler yeniden hakem onayına sunulur. Eğer hakem raporu yalnızca biçimsel değişiklikler öneriyorsa ilgili gönderi hakem önerilerine uygunluk bakımından incelenmek üzere Yazıişleri Müdürü’ne gönderilir.

h)Gözden geçirilen makale çeviriye yollanır. Çeviriden gelen metin, Yazıişleri Müdürü’nün görevlendireceği editör tarafından kontrol edilir ve son şekli verilerek Yazıişleri’ne ulaştırılır. 

i) Çeviri metinle birlikte son şekli verilen gönderiler ilgili yazarın onayına sunulur ve Telif Hakkı Şartlarını kabul etmesi istenir. Bu aşamada, ilgili yazar yalnızca sınırlı değişiklikler yapabilir. Yazarların değişiklik önerileri Yazıişleri’nin uygun bulduğu ölçüde metne yansıtılır.

j) Yazar tarafından onaylanan gönderilerin son hali Yazıişleri’nin kontrolünden geçerek baskıya gönderilir.