Teslim Tarihi

BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 2024-2025 Kış sayısında “Küresel Güney’de Bilimsel ve Teknolojik Gelişme Politikaları” konulu özel bir sayı için makaleler beklemektedir.

Bilim, teknoloji ve inovasyonun her düzeyde ve alanda kalkınmayı yönlendirmedeki önemli rolü tartışmasızdır. BRIQ’in 2. Cilt 2. Sayısında, olası işbirliği mekanizmalarının tartışıldığı “Kuşak ve Yol Girişimi Çerçevesinde Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği” temasını ele aldık. Uluslararası işbirliğine anlamlı teşvik oluşturabilmek için ulusal düzeyde güçlü bilim, teknoloji ve inovasyon sistemleri kurmak kaçınılmazdır.

Bununla birlikte, Küresel Güney'deki birçok ülke için mevcut bilimsel ve teknolojik faaliyetleri sürdürme becerilerini de sekteye uğratan çok sayıda zorluk devam etmektedir. Bu zorlukların şunları içerdiği söylenebilir:

 • Endüstri kuruluşlarının yerel araştırma kurumlarıyla sözleşmelere dayanan işbirliği eksikliği.

 • Ülkenin ihtiyaçlarına uygun bilim ve teknoloji politikalarının yeterli olmaması ve mevcut politikaların gerektiği gibi uygulanmaması.

 • Büyük teknoloji şirketlerinin yüksek teknoloji ürünleri üzerindeki hakimiyetinin daha küçük oyuncuların pazara girişini sınırlaması.

 • Sınırlı araştırma kültürü ve güçlü bilimsel kurumların eksikliği

 • Yukarıda bahsedilen faktörler ve ekonomik dalgalanmaların körüklediği beyin göçü olgusu ve bu olgunun yol açtığı çevreden merkeze yetenek göçü.

 • Yolsuzluk ve adam kayırmacılığın bilimsel kurumların altını oyması ve bilimsel çalışmaları destekleyici bir ekosistemin bulunmaması.

 • Makale işlem ücreti uygulayan dergilerin çoğalması ve bunun nitelikli yayıncılığın önünde ek engeller oluşturması.

 • Bilim politikalarının tasarlanması ve uygulanması için gerekli olan kapsamlı ulusal bilim ve teknoloji göstergelerinin eksikliği.

 • Batı-merkezciliğin ve neoliberal düşünce tarzının akademide hakim olması.

 • Bu bağlamda BRIQ, aşağıdaki alanlarla ilgili (ancak sınırlı olmayan) konuları ele alan akademik makaleler, denemeler ve kitap incelemeleri için başvuru çağrısı yapmaktadır:

 • Yukarıda bahsedilen zorlukları ele alan, başarıyla uygulanmış politika/programlardan örneklerin analizleri ve birden fazla ülkelere uygulanabilirliğine dair çıktıları da içerebilen, bilim ve teknoloji politikaları konusundaki tartışmalar ve öneriler.

 • Sağlam bir inovasyon ekosisteminin kurulmasına olanak sağlayan ekonomik, yasal ve diğer önlemler ve Teknoparklar, serbest ticaret alanları, uzmanlaşmış kurumlar ve ajanslar ile özellikle devletçi/kamucu ekosistem gelişimine yönelik yaklaşımlara odaklanan ilgili stratejilerin araştırılması.

 • Yetenekli bireylerin kendi ülkelerinde kalmalarını sağlayarak, beyin göçünü azaltmaya ve mümkünse tersine çevirmeye yönelik potansiyel yolların belirlenmesi.

 • Kalkınmayı teşvik etmek için, mevcut yenilik sistemlerinin etkili kullanımının nasıl geliştirilebileceğinin araştırılması.

 • Ulusal dillerde eğitimle ilgili zorlukların incelenmesi, avantajlarının ve dezavantajlarının değerlendirilmesi ve bu dillerde bilimsel terminolojinin geliştirilmesi.

 • İlkokul, ortaokul ve lise müfredatları aracılığıyla bilim ve teknoloji kültürünü desteklemek için yaklaşımların değerlendirilmesi, öğrenciler arasında ilgi ve yetkinliği artıracak yaklaşımların ele alınması.

 • Devlet yatırımlarının bilim ve teknoloji alanında kısıtlı kaynaklara en uygun şekilde dağıtımı ve kullanımı için stratejilerin keşfi, maksimum etki ve değerin sağlanması.

 • Bilim, teknoloji ve inovasyon için potansiyel iş birlikleri ve sinerji oluşturma olanakları dahil olmak üzere Kuşak ve Yol Girişimi'nin (KYG) ulusal düzeyde nasıl fırsatlar sunabileceğinin analizi.

 • Ulusal düzeyde araştırma önceliklerini belirleme metodolojilerinin araştırılması, katılımcı yaklaşımlar ve ulusal kalkınma gündemleriyle uyumun sağlanması.

 • Endüstri 4.04.0” gibi paradigma kavramlarının Küresel Güney’in özgün sosyo-ekonomik koşullarında yorumlanması ve bağlamının incelenmesi.

 • Neoliberal üniversite modelinin eleştirel bir şekilde incelenmesi ve Küresel Güney’de bilim, teknoloji ve inovasyon ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilecek alternatif modellerin keşfi.

Yazım Kuralları

BRIQ (Belt & Road Initiative Quarterly) Türkçe-İngilizce, açık erişimli, üç aylık uluslararası siyaset, ekonomi ve kültür dergisidir.

BRIQ Dergisi, akademik makalelerden kitap incelemelerine, araştırma/inceleme yazılarına, röportajlara, haber bültenlerine ve ana makalelere uzanan geniş bir içerik dizisini yayınlar.

Yayın Kurulu, özel konular için bildiri çağrısı yayınlayabilir; yazılara katkı sağlaması için yazarları davet edebilir. Ayrıca talep edilmemiş gönderileri de memnuniyetle karşılar.

Makalelerin gönderimi ya da basılması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Gönderiler İngilizce ya da Türkçe kabul edilir. Tüm gönderiler kısa bir biyografi (en fazla 150 kelime) içermeli ve briq@briqjournal.com adresine Microsoft Word dosya eki olarak gönderilmelidir. Daha önceden yayımlanmış olan ya da başka dergiler tarafından incelenmekte olan makaleler ve diğer içerikler yayımlama için dikkate alınmayacaktır.

BRIQ, American Psychology Association (APA, 6th edition, www.apastyle.org) yöntemini izler ve İngilizce makalelerde Amerikan İngilizcesi yazımını kullanır.

BRIQ, tüm “akademik makaleler” için çift kör hakem değerlendirme sürecini uygular. Akademik makaleler özetler, notlar, referanslar ve diğer tüm içerikler dahil 5000 ila 9000 kelime aralığında olmalıdır. Bir özet (en fazla 200 kelime) ve 5 anahtar kelime içeren tamamen isimsizleştirilmiş yazının ve tam yazar bilgisinin dahil olduğu bir kapak sayfası da dergiye ulaştırılmalıdır.

Kitap incelemeleri 1000 kelimeden uzun olmamalıdır. İki ya da daha fazla çalışmayı içeren araştırma/inceleme yazıları en fazla 3000 kelime olabilir.

Haber gelişmelerinin kısa analizini içeren haber bültenleri, 1500 kelimeden uzun olmamalıdır. Rapor ve analizi birleştiren ana makaleler en fazla 3500 kelime olabilir.

Röportaj önerileri için lütfen Yayın Kurulu ile iletişime geçiniz.