Kuşak ve Yol Girişimi’nin Yüksek Nitelikli Gelişimi için Yeni Bir Yolculuk
Atıf

Wang, Y. (2019/2020). Kuşak ve Yol Girişimi’nin yüksek nitelikli gelişimi için yeni bir yolculuk. Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 1(1),  24-31.

Öz

Kuşak ve Yol’un amacı; ülkeler arasında kurulacak bağlantıları öne çıkarmak, pragmatik işbirliğini derinleştirmek, insanlığın yüz yüze bulunduğu çeşitli sorunlar ve zorluklarla başa çıkmak üzere birlik ve dayanışma ruhunu oluşturmak ve karşılıklı yarar ve birlikte gelişme sağlamaktır. Kuşak ve Yol ile, ilk günden bu yana; karşılıklı danışma (istişare), ortak gelişme ve kazanç paylaşımını içeren küresel bir yönetim felsefesini savunarak açık bir dünya ekonomisi kurulması yolunda somut adımlar atılmıştır.

KUŞAK VE YOL ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ Forumu’nun (KYF) ikincisi 25-27 Nisan 2019 tarihlerinde Pekin’de gerçekleştirildi. Forum, Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 70. yıldönümü olan bu yılda, Çin’in düzenlediği en önemli diplomatik etkinlik oldu. Başkan Xi Jinping, KYF’nin açılış töreninde bir açış konuşması yaptıktan sonra, Yuvarlak Masa Liderler Zirvesi’ne de başkanlık etti. Başkan Xi, ayrıca, bir dizi diplomatik etkinlik de düzenledi ve forumun sonuçlarını daha sonra Çin ve yabancı medya kuruluşlarıyla paylaştı. Toplam 40 devlet başkanı, hükümet lideri ve uluslararası kuruluş temsilcisi bir araya gelirken, 150 ülke ve 92 uluslararası kuruluştan gelen 6 binden fazla yabancı konuk KYF’ye katıldı. Forumda bir üst düzey toplantı, 12 alt forum ve bir girişimci konferansı düzenlendi. Başarıyla gerçekleştirilen KYF ile Kuşak ve Yol Girişimi (KYG) kapsamında yüksek nitelikte işbirliğine dönük yeni bir yolculuk başlamış oldu. Etkinliğin başarısı sayesinde, Çin’in dışa açık gelişme çabası yeni bir soluk kazanırken, çok taraflılığı sürdürme konusundaki güçlü kararlılığımız da dile getirilmiş oldu. Bu başarı öyküsü, birlikte ortak bir geleceğin inşa edilmesi ve küresel bir yapının oluşturulması açısından bir dönüm noktası da olmuştur.

I

Başkan Xi, uluslararası işbirliği için büyük önem taşıyan KYG önerisini 2013 yılında dünyaya ilan etti. Bu öneri, küresel eğilimler konusunda genel bir değerlendirmenin yanı sıra, Çin’in; ortak bir geleceği paylaşan küresel bir topluluğun inşa edilmesi ve buna yönelik olarak, kapsamlı bir modelin oluşturulması hedefine de dayanıyordu. KYG’nin amacı; ülkeler arasında kurulacak bağlantıları öne çıkarmak, pragmatik işbirliğini derinleştirmek, insanlığın yüz yüze bulunduğu çeşitli sorunlar ve zorluklarla başa çıkmak üzere birlik ve dayanışma ruhunu oluşturmak ve karşılıklı yarar ve birlikte gelişme sağlamaktır. İkinci KYF, KYG’nin ortaklaşa geliştirilmesinde kaydedilen ilerlemenin değerlendirmesini yapmak için önemli bir fırsat sağladı.

Geçtiğimiz altı yıl boyunca, Çin ve KYG ülkeleri arasındaki toplam ticaret 6 trilyon ABD dolarını aşarken, Çin bu ülkelerde 90 milyar ABD dolarından fazla doğrudan yatırım yaptı. Altı koridor, altı çeşit güzergah, birçok ülke ve limanı içeren bir bağlantı ağı esas olarak şekillenmiş bulunuyor. Çok sayıda işbirliği projesi başlatılmış ve 2017 yılında düzenlenmiş olan ilk KYF’de alınan kararlar sorunsuz bir şekilde uygulamaya konulmuştur. KYG vasıtasıyla meydana gelen başarılı uluslararası işbirliği ortamı, uluslararası ticaret ve yatırımlar alanında yeni platformlar oluşturmuş ve dünyadaki ekonomik büyümenin önünü açmıştır.

Geçtiğimiz altı yıl boyunca KYG; İpek Yolu’nun barışçı ruhu, işbirliği, açıklık ve tarafsızlık, kapsayıcılık, karşılıklı öğrenme ve karşılıklı kazanç ilkelerine bağlı kalmıştır. KYG ile, ilk günden bu yana; karşılıklı danışma (istişare), ortak gelişme ve kazanç paylaşımını içeren küresel bir yönetim felsefesini savunarak, açık bir dünya ekonomisi kurulması yolunda somut adımlar atılmıştır. KYG çerçevesinde, daha adil ve eşitlikçi bir küresel yönetim sistemi oluşturmak için yeni bir vizyon belirlenmiş bulunuyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de belirttiği gibi KYG,  küreselleşmeyi daha sağlıklı hale getirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz altı yıl boyunca Çin, KYG ülkeleriyle 82 denizaşırı işbirliği bölgesi oluşturdu. Çin, 2 milyar doların üzerinde vergi ödeyerek ve yaklaşık 300 bin istihdam yaratarak işbirliği kapsamında yatırım yapılan ülkelere katkı sağladı. Bu yatırımlar sayesinde, muhtelif ülkelerin halklarına; daha uygun yaşam koşulları, daha elverişli iş ortamları ile çeşitli gelişme olanakları da temin edilmiştir. KYG sayesinde bazı ülkelerde ilk otoyollar veya modern demiryolları inşa edilirken, bazı ülkelerde de otomotiv endüstrisi kurulmuş veya sürgit olmuş elektrik enerjisi açıkları ve kesintileri giderilmiştir. KYG kapsamında gerçekleştirilen işbirliğinin meyveleri olarak, çeşitli ülkelerde insanların yaşam standartlarının belirgin bir şekilde iyileştiği görülüyor. Yürütülen işbirliği projeleri, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde yer alan hedeflerin gerçekleşmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Dünya Bankası’na göre KYG, küresel yoksulluğun giderilmesi sürecini ivmelendirmektedir.

Geçtiğimiz altı yıldaki başarımız, KYG’nin fikren Çin kaynaklı olmasına rağmen fırsat ve faydalarının dünyaya ait olduğunu büyük ölçüde kanıtlıyor. Böylelikle KYG, en çok kabul gören, uluslararası kamu yararı ve uluslararası işbirliği için dünyadaki en büyük platform haline gelmiştir.

 

II

İkinci KYF’nin teması “Kuşak ve Yol İşbirliği: Daha Aydınlık Bir Ortak Gelecek Oluşturmak” idi. Foruma katılanlar, “yeni büyüme kaynakları için bağlantıların artırılması”, “daha yakın ortaklıklar kurmak için politika entegrasyonunun güçlendirilmesi” ve “BM 2030 Gündemi’ni uygulamak için yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek” konularında kapsamlı tartışmalar yürüttü. Bu tartışmalarda, dönüm noktası niteliğinde birtakım önemli sonuçlara ulaşıldı.

İlk olarak, gelecekteki hareket tarzımızı yönlendirmek İçin bir plan çizdik.

Açılış töreninde Başkan Xi, “Kuşak ve Yol İşbirliğinde Daha Aydınlık Bir Gelecek Yolunda Birlikte Çalışmak” başlıklı bir konuşma yaptı. Ayrıca, düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılarak devlet başkanları, hükümet liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle etraflı görüş alışverişlerinde bulundu. Birlikte geçmiş deneyimleri gözden geçirdiler, geleceğe baktılar, nasıl ilerleyecekleri konusunda planlar hazırladılar. Bu süreçte bir dizi önemli konuda yeni anlaşmalara da varıldı. Ayrıca, KYG’nin yüksek nitelikli gelişimini gelecekteki işbirliğinin merkezi teması olarak açıkça belirlediler. Böylelikle, KYG işbirliğiyle ilgili planlar ve takip edilecek yön daha net bir şekilde tanımlanmış oldu.

Yüksek nitelikli KYG işbirliği, Başkan Xi’nin dünyanın bütün olarak gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ortaya koyduğu önemli bir kavramdır. Yüksek nitelik, titizlikle ve ayrıntılı bir işbirliği planı hazırlamak için mutlak surette gereklidir. Bu, kuşkusuz ki KYG’yi daha derin ve daha pratik bir anlam kazanmaya ve uzun vadede istikrarlı bir şekilde ilerlemeye yöneltecektir. Bu önemli kavram, KYG ortaklarımızın ortak istekleriyle uyumlu olup katılımcı ülkelere birlikte ilerlemenin yolunu göstermektedir. Doğal olarak, bu anlayış ve yaklaşım bütün etkinlik katılımcıları tarafından takdir ve övgüyle karşılanmıştır.

kuşak ve yol girişimi

KYG’nin yüksek nitelikte gelişimini sağlamak amacıyla karşılıklı danışma (istişare), ortak gelişme ve fayda paylaşımı ilkelerine uymamız şarttır. Bu ilkelerin özü, çok taraflılığın uygulanmasıdır. Buna göre bütün ülkeler, grubu etkileyen ana meselelerin kolektif olarak tartışılmasına katılmalı ve hepsi kendi güçlü yönlerini ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak ilgili sorunların çözümünde artarak devam eden bir ilerleme kaydetmelidir. En temel mesele, işbirliğinin tüm tarafların ortak çıkarlarına uygun olmasını ve ortak ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak ve böylece işbirliğini daha etkili, çekici ve sürdürülebilir kılmaktır. Bu konu, “yüksek niteliğin” ayrılmaz bir parçasıdır.

Yüksek nitelikli KYG işbirliği; açıklık, dürüstlük, doğal çevrenin korunması ilkelerine bağlı kalırken yüksek standartlara, sürdürülebilirliğe ve halk refahının iyileştirilmesine doğru ilerlemelidir. Temel görev, işbirliğinin meyvelerinin iştirak eden bütün ülkelerin halklarına fayda sağladığından emin olmaktır. Tüm KYF katılımcıları, insan-merkezli gelişme kavramını onayladılar ve kendilerini, evrensel olarak kabul edilen uluslararası kurallar, standartlar ve en iyi uygulama biçimleriyle aktif bir şekilde uyumlaştırmaya karar verdiler. Bunu yapmanın daha sağlam ekonomik büyümeyi, daha yakın uluslararası işbirliğini, uluslar arasında daha etkili bağlantıları ve insanlar için daha iyi bir yaşam düzeyi getireceği konusunda hemfikir olundu.

İkincisi, güçlü yönlerimizi bir araya getirerek pratik kazançlar sağladık.

İkincisini düzenlediğimiz Kuşak ve Yol Forumu’nun Yuvarlak Masa Liderler Zirvesi’nde oybirliğiyle kabul edilen ortak bir bildiri yayınlandı. Forumun en önemli sonucu olarak KYG işbirliği konusunda tüm katılımcıların dahil olduğu bir siyasi fikir birliği ortaya çıktı. Ev sahibi ülke konumundaki Çin, girişimin olası 283 adet kazanç çıktısının listesini katılımcılara sunarak gelecekteki KYG işbirliği için büyük umutlar vaat eden bir resim ortaya koymuş oldu.

Çin, Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru gibi pratik işbirliği projeleri için bir dizi hükümetler arası anlaşma imzaladı. Bu arada, yeni işbirliği fonlarının yanı sıra İtalya ve diğer ülkelerle üçüncü taraf piyasa yatırım ve finansman projeleri de duyuruldu. Çeşitli ülkelerden gelen şirketler, endüstriyel kapasite artırımı ve yatırım işbirliği konusunda çok sayıda anlaşmaya vardılar.

KYF katılımcıları bir dizi geniş çaplı işbirliği önerileri ile raporlar yayınladılar. Çin, “KYG: İlerleme, Katkılar ve Beklentiler” başlıklı ve Kuşak ve Yol işbirliğinde katılımcıların ulaştığı fikir birliğini ve başarılarını sergileyen, nitelikli gelişim için öneriler ortaya koyan bir rapor yayınladı. Çin ve diğer katılımcılar, işbirliği alanında finansman teminine rehberlik etmek amacıyla, “Katılımcı KYG Ülkeleri İçin Borç Sürdürülebilirliği Analiz Çerçevesi”ni yayınladılar. KYF Danışma Konseyi, KYG işbirliğinin gelecekteki öncelikleri ve forumun gelişim yönü ile ilgili politika önerileri öne sürerek foruma bir rapor sundu. İlgili taraflar ortaklaşa olarak, Temiz İpek Yolu için Pekin Girişimi ile İpek Yolu’nda İnovasyon İşbirliği Girişimi’ni başlattılar ve Yeşil Yatırım İlkeleri’ni yayınladılar. Bu sonuç belgeleri ile karşılıklı danışma (istişare), birlikte gelişme ve fayda paylaşımı ilkelerini açıklığa kavuşturarak açıklık ve tarafsızlık, bütünlük ve dürüstlük ve çevre dostu olma kavramları somutlaştırılmış oldu.

80’den fazla ülke ve bölgeden iş dünyasından liderler, girişimci konferansında bir araya gelerek toplam tutarı 64 milyar doları geçen işbirliği antlaşmaları imzaladılar.

Üçüncüsü, paydaş ülkeler arasındaki bağlantıları derinleştirmek için ortaklıklar geliştirdik.

Geçtiğimiz altı yıl boyunca, 150’den fazla ülke ve uluslararası kuruluş Çin ile KYG işbirliği antlaşmaları imzaladılar. Sonuç olarak, KYG’ye katılan paydaş çevresi sürekli genişliyor ve paydaşları birbirine bağlayan bir işbirliği ağı şekilleniyor.

Forumda Başkan Xi, küresel bağlantıların oluşturulması için bir ortaklık kurma önerisini öne sürerek, KYG kapsamında uluslararası işbirliği yoluyla daha güçlü ortaklıklar inşa ederken aralarındaki bağlantıları geliştirmeye odaklanmaları yönünde tüm katılımcılara çağrıda bulundu. İkili toplantılar esnasında, Başkan Xi, KYG çerçevesinde işbirliği fırsatları konusunda uluslararası konuklarla derinlemesine görüşmeler yaptı ve sonuç olarak, paydaşlar arası bağlantıların geliştirilmesi konusunda geniş bir fikir birliğine varıldı.

Küresel bağlanırlık için ortaklık kavramı, yeni dönemde İpek Yolu ruhunun devamlılığını ve gelişimini temsil ediyor. Bu ortaklık, jeopolitik bir araç olmayıp, uyumlu ve birlikte yürütülen çabalarla ortak gelişimi hedefleyen bir işbirliği önerisidir. Bu öneri, eski sistemi hurdaya çıkarmak yerine, mevcut işbirliği ilişkilerini pekiştirmeye ve tamamlamaya hizmet ediyor. Bu nedenle öneri, güçlü yönleri bir araya getirerek sinerji oluşturmaya müsaittir. Söz konusu ortaklık, belli bir azınlığın münhasır yararı yerine, daha fazla ilgili ülkeyi ve uluslararası kuruluşu katılımcı olmaya davet eden, açık ve yansız bir işbirliği için oluşturulmuş geniş bir platformdur. Sunulduktan hemen sonra, küresel ölçekli bağlantı ağı için bir ortaklık kurma önerisi, uluslararası topluluğun coşkulu ve iyimser yanıtı ile karşılık buldu. Bu ortaklığın arzusu; Çin ve diğer ülkelerle yürütülecek kalkınma politikaları, planları ve girişimlerindeki eşgüdümü, ortak refah ve gelişim elde edebilmek için bağlanırlık temelinde güçlendirmektir.

Dördüncü olarak, sağlam bir destek temin edebilmek amacıyla ortaklaşa mekanizmalar kurduk.

Altı yıldır süren ortak çabalar sayesinde; KYF tarafından yönlendirilen ve çeşitli alanlarda çok taraflı ve iki taraflı işbirlikleri ile desteklenen KYG işbirliğinin temel bir çerçeveye oturduğuna şahit olduk. Bu durum, KYG’nin uzun vadeli gelişimi için etkili kurumsal güvenceler sağlamış bulunuyor.

KYF, KYG çerçevesinde işbirliği için en yüksek profilli platformdur. İkinci KYF’de katılımcılar, fikirleri zenginleştirmek, öncelikleri belirlemek ve işbirliğinin kazanımlarını oluşturmak için birlikte çalıştılar. Aynı zamanda katılımcılar, KYG işbirliğinin yüksek nitelikli gelişimi yolunda plan ve hedefleri de açık seçik şekilde tanımladılar. Tüm katılımcılar, birinci ve ikinci forumları düzenleme çabalarından ötürü Çin’e övgüde bulunarak, KYF’nin yapılmaya devam etmesi doğrultusunda ümit ve isteklerini ifade ettiler.

Üçüncü taraf pazarlarda işbirliği, KYG işbirliği açısından önemli bir yeni platform haline gelmiştir. Katılımcıları güçlü yanlarını kullanmaya ve birlikte sinerji oluşturmaya teşvik ederek parçalarının toplamından daha büyük bir bütünü inşa etme etkisini oluşturmak, bu işbirliği ile amaçlamaktadır. KYF etkinliği esnasında Çin; Avusturya, İsviçre, Singapur gibi bazı ülkelerle ve UNDP gibi bazı uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla üçüncü taraf pazar işbirliğine ilişkin bir dizi belge imzaladı. İpek Yolu Fonu ve Avrupa Yatırım Fonu, üçüncü taraf pazarları için çeşitli ortak yatırım planlarının oluşturulduğunu açıkladılar. Bu tür hamleler, KYG vasıtasıyla gerçekleşecek uluslararası işbirliğine tam ve daha güçlü bir anlam kattı.

Bu forumda, KYG vasıtasıyla çok taraflı işbirliği konusunda önemli ilerleme kaydedilmiştir. Ortaklarımızla birlikte çalışarak; açıklık, kapsayıcılık ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak, muhtelif uzmanlık alanlarında çok taraflı diyalog ve işbirliği için bir dizi platform geliştirdik. Ulaştırma, kalkınma finansmanı, vergilendirme, çevre koruma, fikri mülkiyet hakları ve dürüst yönetişim gibi çeşitli konuları kapsayacak çok taraflı bir işbirliği için çeşitli girişimler başlattık. Bu alanlarda işbirliğini genişletmek ve derinleştirmek amacıyla sağlam bir destek sunduk.

Beşincisi, açıklık ve tarafsızlık politikasını onayladık ve Çin’in sorumluluk duygusunu sergiledik.

KYG işbirliği, Çin’in ve dünyanın birbirine daha da fazla bağlandığı büyük bir aşamadır. Forumda Cumhurbaşkanı Xi, ulusal liderlere ve muhtelif alanlarda tanınmış kişilere hitaben birçok önemli konuşma yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana geçen 70 yıldaki olağanüstü gelişim sürecini göz önünde bulundurarak, Başkan Xi, Çin’in kendine özgü bir tarzda, kendi niteliklerine sahip sosyalizm yolunda ilerlemeye devam edeceğini vurguladı. Bu yolda; reformların derinleştirilmesi, barışçıl gelişme yolunun izlenmesi, yüksek nitelikli gelişmenin ön planda tutulması, açıklık politikasının kapsamının genişletilerek sürdürülmesi ve ortak geleceği paylaşan küresel bir topluluğun inşa edilmesi yolundaki çabaların süreceği şeklindeki güçlü vurgular da konuşmada yer aldı. 

Bu arada Cumhurbaşkanı Xi; reformlar ve açılım, daha fazla alanda yabancı yatırım için piyasaya erişimin kolaylaştırılması, fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda uluslararası işbirliğinin artırılması, mal ve hizmet ithalatının artırılması da dâhil olmak üzere, Çin’in bir dizi yeni ve önemli önlemler alacağını ciddi bir dille ifade etti. Bunlara ek olarak, makroekonomik politikaların uluslararası koordinasyonunda daha etkin bir şekilde yer almak ve açılım politikasının uygulanmasına daha fazla önem verilmesini sağlamak gibi hedefler de konuşma kapsamında yer aldı. Başkan Xi, Çin’in dışa açılımı genişletme politikasının, ülkedeki reformlar ve kalkınma için objektif gereklilikler ışığında, Çin’in kendi isteğiyle yaptığı bir seçim olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra yatırım için uygun ortamlar yaratmak ve Çinli şirketlere, öğrencilere ve akademisyenlere eşit muamelede bulunmaları için dünya ülkelerine çağrıda bulundu. Başkan Xi’nin heyecan verici sözleri, Çin’in dışa açılımını genişletmeye kendini adamış olmasıyla birlikte insanlığa daha fazla katkı yapma doğrultusunda samimi arzusunu sergilerken, kendi meşru haklarını ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını da dünyaya gösterdi. Başkan Xi’nin ifadeleri, Çin ile ortak kalkınmayı sürdürme konusunda dünya ülkelerine bir güvence de verdi.

 

III

KYG işbirliği, genel bir taslaktan titizlikle hazırlanmış ayrıntılı bir plana dönüşerek, yüksek kaliteli bir gelişim için yeni bir yolculuğa çıkmış bulunuyor. Başkan Xi’nin açılış konuşmasında ortaya sürdüğü fikir ve hedefler doğrultusunda hareket edeceğiz. İmzalanmış antlaşmalar doğrultusunda, tüm taraflarla koordinasyonu ve işbirliğini güçlendirmek suretiyle, KYF sonuçlarının uygulanmasını teşvik edeceğiz. Küresel ölçekte, paydaşlar arası bağlantıları oluşturmak üzere aktif ortaklıklar kurarak uluslararası işbirliğinin KYG vasıtasıyla tutarlı bir şekilde ilerlemesini destekleyeceğiz.

Altyapıların birbiriyle bağlantısını güçlendireceğiz.

Başkan Xi, altyapının, ülkelerin birbiriyle bağlanabilirliğinin temel taşı olduğunu belirtti. İlgili tüm taraflarla birlikte çalışarak, yüksek kaliteli, sürdürülebilir, tehlike ve risklere dirençli, fiyat yönünden uygun, kapsayıcı ve erişilebilir bir altyapının geliştirilmesini hızlandıracağız. Böylelikle; ekonomik, sosyal, mali ve çevresel açıdan KYG işbirliğinin sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanacağız. Bunu yaparak zamana dayanıklı, gelecekte de geçerli ve halkın onayını alacak işbirliği projeleri oluşturacağız. Birbirine bağlı ortak kalkınmayı daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmemiz için, demiryolları, limanlar ve boru hatları ile desteklenmiş ve ana ulaşım yollarıyla bilgi otoyollarına dayalı ekonomik koridorlardan oluşan bir bağlantı ağı kuracağız.

Açıklık ve karşılıklı yarar ilkelerine bağlı kalacağız.

Başkan Xi, nehirlerin okyanusa akışı engellenirse, kaçınılmaz olarak günün birinde okyanusun kuruyacağını belirtti. Her ne kadar, dünya ekonomisi ciddi zorluklarla yüz yüze bulunsa da nehrin akşını durdurmamalıyız. Açıklık ve işbirliğini sürdürmemiz gerekiyor. Korumacılığa kesin olarak karşı çıkıyor ve serbestleşmeyi güçlü bir vurguyla destekliyoruz. İlaveten; ticaret ve yatırımların kolaylaştırılması, mal, sermaye, teknoloji ve işgücü dolaşımının sağlanması gerektiğine inanıyoruz. Bu sayede, küresel ekonomi için güçlü bir itki ve büyük bir gelişme potansiyeli sağlanmış olacaktır.

İnovasyon odaklı kalkınmaya odaklanacağız.

Başkan Xi; inovasyonların üretici gücün kaynağı olduğunu, işletmelerin rekabet edebilmeleri ve ülkelerin gelişimi için gerekli olduğunu belirtti. Zamanın eğilimlerine uygun olarak; işbirliği ve inovasyon konusundaki alışverişi derinleştirirken dijital, ağ-tabanlı ve akıllı teknolojilerin gelişimini ilerletmeye devam edeceğiz. Yeni teknolojileri ve iş yapmanın yeni yollarını keşfetmek ve birlikte yeni büyüme faktörleri ve gelişim araçları arayıp bulmak için birlikte çalışacağız. KYG Bilim, Teknoloji ve İnovasyon İşbirliği Eylem Planı’nı ilerleteceğiz. KYG Yetenek Değişimi Programı’nı uygulayarak Dijital İpek Yolu ile İnovasyonun İpek Yolu’nu oluşturacağız.

Dengeli kalkınmayı teşvik edeceğiz.

Başkan Xi, konuşmasında, bugün dünyadaki en büyük dengesizliğin dengesiz kalkınma olduğuna dikkat çekti. İnsan-merkezli kalkınma felsefesine bağlı kalarak ve dünyanın her yerindeki insanların daha iyi bir yaşam için özlemini tatmin etmek amacıyla, KYG işbirliğinin meyvelerinin insanlara fayda sağlamasının güvencesi olacağız. Yeşil ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının, KYG işbirliği projelerinin seçiminde, uygulanmasında ve yönetiminde yer aldığı görülecektir. “KYG Sürdürülebilir Şehirler İttifakı” da dahil olmak üzere, plan ve girişimleri uygulamak konusundaki yetkililer ve ilgili taraflarla işbirliği yapacağız. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümesi için daha fazla fırsat ve potansiyel yaratmak amacıyla, “KYG Uluslararası Yeşil Kalkınma Koalisyonu” devrede olacak ve KYG için Yeşil Yatırım İlkeleri hayata geçirilecektir.

Fikir alışverişi ve karşılıklı öğrenmeyi derinleştireceğiz.

Başkan Xi, birbirinden öğrenmek için farklı kültürler arasında köprüler inşa etmemiz ve insandan-insana çok yönlü bir iletişim modeli oluşturmamız gerektiğini belirtti. Bunu yapmak için; eğitim, bilim, kültür ve spor gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmeli, parlamento organları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki görüş ve fikir alışverişini desteklemeli ve kadınlar, gençler, engelliler gibi sosyal gruplar arasındaki iletişimi teşvik etmeliyiz. Bunu yaparak, İpek Yolu’nun tarihini kültürlerarası etkileşimin daha parlak hikâyeleriyle dolduracağız.

KYG işbirliği, istişare ve işbirliği yoluyla ortak refah elde etmeyi amaçlayan muazzam bir girişimdir. Geleceğe baktığımızda hiç şüphe yok ki KYG’nin, Çin’in açık kalkınma ilkesine dair yepyeni ve muhteşem olasılıklar ortaya çıkaracağını, dünyadaki insanların refahını iyileştirmeye yönelik yeni fırsatlar getirerek, ortak bir geleceği paylaşan küresel bir topluluk oluşturmak için önemli yeni katkılar yapacağını görebiliyoruz. (Kaynak: QiuShi Journal [İngilizce baskı], Nisan-Haziran 2019, Cilt: 11 No: 2 Sayı: 39)