Atıf

Desai, R. (2023). Çözümün Anahtarı, Alternatif Finansal işbirliğinin Sistematik Hale Getirilmesi (Röportajı yapan Efe Can Gürcan). BRIQ Kuşak ve Yol Girişimi Dergisi, 5(1), 30-39.

Öz

“Dolarsızlaştırmayı farklı ama birbiriyle ilişkili iki süreç şeklinde düşünmek gerekir.Birincisi, dolar sisteminin kendi içinde artan çelişkileridir. İkincisi ise alternatiflerinartan mevcudiyetidir. Bu alternatiflerin çoğalması sistematik değildir, belirli birgeçici karaktere sahiptir ve önemli sayıda ülke alternatif birleşik uluslararası parasaldüzenlemeler için bir plan oluşturana kadar bu karakterini koruyacaktır. Dolayısıylasistematik bir çözüme ihtiyaç vardır ve bu da ancak dünya ekonomisinin yeterincebüyük bir bölümünü temsil eden yeterince çok sayıda ülke bir çözüm oluşturmakiçin karşılıklı olarak anlaştığında gerçekleşecektir. Bir ülkenin kalkınmasına yönelikbir finansal sistem yaratmanın ilk adımı sermaye kontrolleri uygulamaktır. ABD’ninfinansal hakimiyetini kırmak için önemli olan bir diğer yol da ülke içinde yabancısermayeye bağımlı olmayan güçlü bir finansal sektör yaratmaktır. Böyle bir finansalsektör, ihracat pazarlarında rekabetçi olma olasılığı en yüksek olan sektörler de dahilolmak üzere, üretken yatırımlara yönelmelidir. Çok kutupluluğun yaygınlaşmasıülkeler arasındaki güç farklılıklarını azaltacağından, genişleyen üretim kapasitesi,birbirleriyle giderek daha eşit bir temelde ilişki kuran ülkeler arasında uluslararasıişbirliği olanaklarını arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda her türlü finansal işbirliğinide mümkün kılacaktır.”